Problematika ESG

O nás

Jsme konzultační kancelář, která se specializuje na problematiku ESG a která při poskytování svých služeb čerpá z více než dvacetiletých zkušeností z oblasti poradenského byznysu. Náš tým je odborně vyškolen ve všech aspektech ESG a pomůže vaší společnosti se zorientovat v této složité agendě. Nejsme zelení fanatici, fenomén ESG se snažíme zbavit ideologického nánosu a pojmout jej pragmaticky tak, aby našim klientům primárně v rámci možností v podnikání pomáhal, nikoli jej komplikoval.

DEFINICE POJMU ESG

Pojem ESG je zkratkou prvních písmen názvů tří kritérií (environmental, social, governance), na základě kterých lze implementovat a hodnotit udržitelnost/odpovědnost podniku.

E jako
environmentální

Pod písmenem „E“ se skrývá pojem environmentální, který odkazuje na vztah daného podniku k životnímu prostředí, tedy to, jak svými aktivitami kvalitu životního prostředí ovlivňuje (jak negativně tak i pozitivně).

Nejvýstižněji tuto část zřejmě charakterizuje pojem „udržitelnost“.

S jako
sociální

Na vliv firmy na společnost lze nahlížet ze dvou hledisek – jaké pracovní prostředí vytváří pro své zaměstnance a jak působí na společnost jako celek. Do prvního jmenovaného spadá zejména firemní kultura, jež zahrnuje řadu faktorů od bezpečnosti práce, eliminace diskriminace na pracovišti, vytváření inkluzivního prostředí až po firemní školky pro zaměstnance. Pokud pak společnost navíc pravidelně vzdělává a školí své zaměstnance a podporuje je v jejich rozvoji, získává v této kategorii další plusové body. Do vlivu na společnost patří to, jak firma působí navenek, tj. jak se chová ke své komunitě, jaké projekty podporuje/sponzoruje atd.

G jako
vedení společnosti

Výstižný jednoslovný český překlad pro anglické slovo „governance“ sice neexistuje, ale v zásadě si lze pod ním představit způsob vedení společnosti. Na tento faktor se často zapomíná, jelikož ho zastíní dva výše zmíněné, ale zejména pro investory má velký význam. V praxi se totiž jedná o fungování firmy (uvnitř i navenek), její transparentnost či zda není součástí kontroverzních kauz. Pokud ve výroční zprávě budou chybět důležité informace o hodnotách a etice firmy, nastavení klíčových procesů a dodavatelsko-odběratelských vztazích, management bude dostávat nepoměrně velké odměny oproti odměnám jiných zaměstnanců, a ještě bude mít připravené „královské odstupné”, ESG skóre společnosti nebude příliš vysoké. Nedílnou součástí „G” je rovněž transparentnost v placení daní, takže například firmy se sídlem v daňovém ráji a nepřehlednou vlastnickou strukturou také nedosáhnou vysokého bodového ohodnocení.

DOBROVOLNÝ
/POVINNÝ REPORTING

Důvody, pro které se vaše firma věnuje ESG mohou být v zásadě dvojího charakteru: vztahuje se na vás regulace, podle které splňujete kritéria pro povinný reporting anebo hodláte ESG reportovat dobrovolně, protože to po vás vyžaduje váš bankovní ústav, dodavatelé/odběratelé, zákazníci, konkurence nebo jednoduše chcete jít s dobou.

Aktuální kritéria, které určují, zda se na vaši společnost ESG reporting povinně vztahuje jsou následující (alespoň dvě ze tří) k rozvahovému dni za dvě po sobě následujících období:

  • hodnota celkových aktiv převyšuje částku 25 mio EUR
  • čistý obrat nejméně 40 mio EUR
  • průměrný počet vykazovaných zaměstnanců nejméně 250 osob

Subjekty, na něž se vztahuje povinný reporting, jsou povinni podat zprávu k 1.1. 2025, ale pozor – první vykazovací období je rok 2024, tzn. již od 1.1. 2024 je nutné shromažďovat a analyzovat data tak, aby v roce 2025 mohl být report řádně vykázán. Týká se jen bank, pojišťoven a společností zaměstnávajících více než 500 zaměstnanců obchodující cenné papíry na regulovaném trhu – subjektů splňujících shora uvedená kritéria se reporting týká hned následující rok. Reporting musí být ověřen nezávislou třetí stranou (auditorem).

nechte si vypracovat report a vyřešte tak kompletní problematiku esg bez starostí.

PŘÍPRAVA REPORTINGU

Data potřebná pro nefinanční reporting je potřebné shromažďovat v souladu se standardy ESRS – stanovují obecné požadavky pro předávané informace, tzn. standardy pro předávané reporty, a zejména jejich hodnocení z hlediska dvojí významnosti

Ekonomické aktivity reportujícího subjektu je pak nutno analyzovat dle taxonomie EU – klasifikačního systému stanovujícího, které aktivity jsou považovány za udržitelné s ohledem na cíle stanovené EU a poskytujícího jednotné definice a kritéria pro udržitelné aktivity.

OBSAH REPORTINGU

Zpracování vlastního obsahu reportingu začíná zmapováním témat, která jsou pro reportující subjekt relevantní. Následně je nutno zanalyzovat rozsah reportingu a jeho principy, identifikovat cílové skupiny (stakeholdery) a vyhodnotit významnost z hlediska dvojí materiality.

Obsahem reportu by mělo být vyhodnocení cíleně sesbíraných dat pro stakeholdery za dodržení principů a požadavků směrnice o vykazování udržitelnosti (CSRD) a souvisejících Evropských standardů pro vykazování udržitelnosti (ESRS).

AKTUALITY

kontaktujte
odborníky

Po vyplnění a odeslání formuláře Vás budeme kontaktovat v nejbližším možném termínu.