INFORMACE PRO KLIENTY, POTENCIÁLNÍ KLIENTY A OBCHODNÍ PARTNERY O ZPRACOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Společnost ESG Consult, s.r.o., jakožto správce osobních údajů, Vás za účelem naplnění zásady transparentnosti ve smyslu Nařízení Evropského parlamentu a Rady (EU) 2016/679 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) (dále jen „nařízení GDPR“) tímto informuje o základních aspektech zpracování osobních údajů, která probíhají v rámci podnikatelské činnosti společnosti ESG Consult.

ZPRACOVÁVANÉ OSOBNÍ ÚDAJE

ESG Consult, s.r.o., chrání všechny osobní údaje a nakládá s nimi v souladu s právními předpisy o ochraně osobních údajů, především v souladu s nařízením GDPR. V závislosti na povaze každého smluvního vztahu zpracováváme zpravidla následující kontaktní údaje, potřebné pro uzavření smlouvy a pro poskytování smluvených služeb:

 • jméno a příjmení;
 • datum narození, (včetně
 • rodného čísla, pokud to bude případné);
 • kontaktní adresu;
 • e-mail;
 • telefonní číslo;
 • číslo bankovního spojení a jiné transakční údaje;
 • IČO, DIČ;
 • případně další informace vyžadované podle povahy konkrétního smluvního vztahu.

Právním základem pro zpracování výše uvedených osobních údajů je čl. 6 odst. 1 písm. b) nařízení GDPR – zpracování je nezbytné pro splnění smlouvy, jejíž smluvní stranou je subjekt údajů, nebo pro provedení opatření přijatých před uzavřením smlouvy na žádost tohoto subjektu údajů. V některých případech je současně právním základem zpracování i čl. 6 odst. 1 písm. c) nařízení GDPR – splnění právní povinnosti, která se na správce vztahuje, a to především podle právních předpisů vztahujících se na vedení účetnictví a v rozsahu nutné identifikace klienta dle právních předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu, jakož i jiných právních předpisů.

Nad rámec výše uvedeného ESG Consult, s.r.o. zpracovává při běžném obchodním styku kontaktní údaje klientů, potenciálních klientů a obchodních partnerů pro účely zasílání informací a novinek (tzv. newsletter) z oblastí, na něž se specializuje. Výše uvedené zpracování provádí ESG Consult za účelem informování a posílení povědomí o její specializaci, stejně jako za  účelem budování a udržování dobrých obchodních vztahů, což představuje oprávněný zájem společnosti ve smyslu čl. 6 odst. 1 písm. f) nařízení GDPR.

V jiných případech nejsou osobní údaje získávány, vyžadovány ani zpracovávány. Osobní údaje jsou zpracovávány jak manuálně, tak automatizovaně.

ÚČELY ZPRACOVÁVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Veškeré osobní údaje našich klientů, potenciálních klientů, či obchodních partnerů zpracováváme za jedním nebo více z následujících účelů:

 • plnění smlouvy;
 • ochrana oprávněného zájmu správců osobních údajů;
 • vedení účetní evidence, vystavování faktur a plnění dalších zákonných povinností;
 • plnění zákonných povinností dle právních předpisů proti legalizaci výnosů z trestné činnosti a financování terorismu;
 • zasílání informací a novinek (tzv. newsletter) z oblastí, na něž se ESG Consult specializuje;
 • plnění jiných právních povinností.
 

DOBA UCHOVÁNÍ OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V souladu se zásadami nařízení GDPR jsou osobní údaje ve formě, která umožňuje identifikaci našich klientů, potenciálních klientů a obchodních partnerů, uchovávány po dobu nezbytnou pro naplnění stanovených účelů a to v souladu se lhůtami uvedenými v příslušných právních předpisech a smlouvách. Po naplnění účelu zpracování je zpracování osobních údajů ukončeno, nicméně dokumenty podléhající archivaci jsou nadále uchovávány pro archivační účely v souladu s příslušnými právními předpisy. Některé údaje mohou být také dále uchovávány po nezbytně nutnou dobu pro účely ochrany oprávněných zájmů ESG Consult, především pro účely uplatnění nebo vymáhání právních nároků.

PŘÍJEMCI OSOBNÍCH ÚDAJŮ

V rámci nakládání s osobními údaji poskytujeme osobní údaje těmto třetím stranám:

 • orgánům veřejné moci (soudy, správní orgány, orgány finanční a celní správy apod.);
 • třetím stranám na základě pokynů klienta;
 • poskytovatelům údržby internetových stránek a správci IT systémů;
 • dalším osobám spolupracujícím s ESG Consult na základě uzavřené smlouvy.
 

PRÁVA SUBJEKTŮ ÚDAJŮ

ESG Consult plně respektuje veškerá práva, která našim klientům, potenciálním klientům, či obchodním partnerům, jakožto subjektům údajů v souvislosti se zpracováním osobních údajů vznikají. Vedle výčtu informací dle článku 13 a 14 nařízení GDPR se jedná zejména o následující práva:

 • právo na přístup ke zpracovávaným osobním údajům;
 • právo na opravu nepřesných osobních údajů a doplnění neúplných osobních údajů;
 • právo na výmaz osobních údajů z databáze („právo být zapomenut“);
 • právo na omezení zpracování osobních údajů;
 • právo na přenositelnost („portabilitu“) osobních údajů;
 • právo vznést námitku proti zpracování osobních údajů;
 • právo podat stížnost v souvislosti se zpracováním osobních údajů.

KONTAKTNÍ ÚDAJE SPRÁVCE OSOBNÍCH ÚDAJŮ

Bližší informace týkající se zpracování Vašich osobních údajů Vám rádi poskytneme na základě Vaší písemné či telefonické žádosti.

KONTAKTNÍ ÚDAJE DOZOROVÝCH ÚŘADŮ

Úřad pro ochranu osobních údajů
Kontaktní adresa: Pplk. Sochora 27, PSČ 170 00, Praha 7 – Holešovice, Česká republika
Telefon: +420 234 665 111
Webová stránka: uoou.cz
E-mail: posta@uoou.cz